Site logo
Beschrijving

Basisschool De Lochtenbergh: Samen bouwen aan veerkrachtige individuen

Welkom op Basisschool De Lochtenbergh, waar het onderwijskundig beleid doordrenkt is met de kernbegrippen relatie, kaders, eigenaarschap en betekenisvol. Onze missie is om gezamenlijk bij te dragen aan de ontplooiing van kinderen tot veerkrachtige individuen. In deze SEO-tekst nemen we je mee door de onderwijsaanpak, de vakgebieden, ondersteuningsstructuur en de unieke kenmerken van Basisschool De Lochtenbergh.

Doelgericht en individueel centraal: Observeren en signaleren

De Lochtenbergh hanteert een doelgerichte aanpak, waarbij observeren en signaleren het startpunt vormen. Het in beeld hebben van elk kind als individu staat hierbij centraal. Met methodes als VVE en KIJK richten we ons specifiek op de jongste leerlingen. Onze aanpak omvat vakgebieden als Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs. We volgen hierbij de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarbij zowel taal als rekenen methodisch en doelgericht worden benaderd.

Gestructureerd leren binnen het leerstofjaarklassensysteem

Kinderen ontwikkelen zich binnen ons leerstofjaarklassensysteem, dat is ingedeeld op basis van leeftijden. Een gestructureerd weekrooster en het directe instructiemodel vormen de basis van onze onderwijsaanpak. Daarnaast kijken we vanuit de behoeftes van de kinderen naar de mate van extra ondersteuning. Naast ons onderwijzend personeel maken we ook gebruik van onderwijsondersteunend personeel, waarbij de mate van ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Ambities en ondersteuning: Passend en handelingsgericht

De ambitie van Basisschool De Lochtenbergh is om passende ondersteuning te bieden door de basisondersteuning te verbreden en te verdiepen. Ons streven is om de onderwijsbehoefte van ieder kind nog beter in beeld te krijgen, door de kwaliteit van het observeren, signaleren en analyseren te verbeteren. We willen de handelingsgerichte cyclus van signaleren, uitvoeren, reflecteren en aanpassen meer leidend maken, waardoor we kinderen met specifieke onderwijsbehoeften nog beter kunnen ondersteunen.

Kinderen leren in relatie, met heldere kaders en plezier: Onze pedagogische visie

In goed onderwijs staat het leren van kinderen centraal. Wij hechten waarde aan leren in relatie, zowel met de leerkracht als met medeleerlingen en de wereld om hen heen. Heldere kaders, duidelijke regels en gezamenlijke afspraken geven structuur, waarbinnen kinderen steeds meer zelf keuzes leren maken over hoe zij willen leren. Belangrijk is dat kinderen gemotiveerd leren, met plezier en in betekenisvolle context. We stimuleren kinderen om zichzelf goed te leren kennen, regie te nemen over hun eigen leren en verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes. Deze pedagogische visie rust op de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid, die de basis vormen van ons onderwijs.

Basisschool De Lochtenbergh: waar elke dag een ontdekkingsreis is naar kennis, zelfinzicht en plezier in leren

Locatie
By appointment only
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • 23/02/2024 11:44 local time

Sociale Netwerken
 • No comments yet.
 • Add a review

  You May Also Be Interested In